Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

platné od 5. 9. 2021, provozovatel Ondřej Scotti, Hany Kvapilové 1378/13, 746 01 Opava, IČ: 05562422.

Článek I. Poskytované služby

Veškeré poskytované služby, technické specifikace či veškeré firemní kontakty jsou detailně zpracovány na SCOTTI Media. Ceny u všech položek jsou uváděny bez DPH.

U specifických objednávek lze individuálně posoudit a stanovit nadstandardní podmínky i služby. Jednání o výjimkách, jejich výši a charakteru určuje provozovatel SCOTTI Media – Ondřej Scotti.

Článek II. Ochrana, uchovávání a obnova dat

S veškerými poskytnutými daty klientů zacházíme nanejvýš profesionálně a s plným vědomím mnohdy katastrofálních následků při jejich ztrátě či zneužití.

Samozřejmostí je závazná mlčenlivost všech pracovníků provozovatele SCOTTI Media s vyloučením úniku informací jakýmkoliv třetím osobám. Veškeré získané údaje a skutečnosti budou použity výhradně v souvislosti s poskytováním služeb klientovi a pouze v rámci provozovatele SCOTTI Media.

Pro případ jakékoliv nehody jsou data navíc zálohována i mimo hlavní serverovnu. Díky tomuto postupu je lze obnovit minimálně týden zpětně po jednotlivých dnech. Při opakovaných obnovách může být tato služba zpoplatněna.

Článek III. Platební podmínky

Vyúčtování za tvorbu webových stránek formou vystavení faktury probíhá zpravidla až po jejich dokončení a spuštění na klientem vybrané doméně, případně v okamžiku, kdy provozovatel považuje webové stránky za dokončené.

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po klientovi uhrazení zálohy za tvorbu webových stránek ještě před zahájením všech prací. Záloha může být požadována až ve 100% výši dohodnuté ceny dle objednávky.

Fakturace probíhá elektronicky v PDF formátu vždy začátkem kalendářního roku, a to na aktuální kalendářní rok. Na jediné faktuře budou vyúčtovány veškeré služby klienta pro aktuální rok. Faktura bude doručena na komunikační e-mail objednatele. Při změně komunikačního e-mailu/mobilu je proto nutné nás informovat. Papírová fakturace pozemní poštou je možná za příplatek 150,- Kč. Klientům, kteří začali využívat našich služeb až v průběhu roku, účtujeme pouze poměrnou část služeb pro dané období. Při odesílání plateb ze zahraničí je nutno zadat v režimu poplatků na straně odesílatele.

Splatnost faktur je deset kalendářních dnů. Nebude-li platba provedena v tomto termínu, bude klient upozorněn upomínkou e-mailem. Pokud do sedmi kalendářních dnů od zaslání e-mailu nebude platba opět provedena, dojde k zablokování přístupu k hostingu (vypnutí FTP, mailů, MySQL) a zároveň k vystavení upozornění o nezaplacení místo dané webové stránky.

Znovuobnovení služeb je pak možné pouze po uhrazení veškerých finančních pohledávek a je navíc zpoplatněno částkou 500,- Kč. Klient po uhrazení všech pohledávek po zablokování služeb musí kontaktovat SCOTTI Media s případným postupem.

Při opakovaných problémech s platební morálkou budou služby odstaveny i bez předchozí upomínky.

Článek IV. Ukončení hostingu

Hostingové služby se prodlužují na další rok automaticky. Žádost o zrušení hostingu je nutno podat písemně (postačí na e-mail ). Nutno tak učinit do započetí následujícího fakturačního období. Nelze požadovat vrácení poměrné částky z již započatého a písemně předem neukončeného, nového fakturačního období.

Článek V. Ostatní

Webové systémy, které nadměrně zatěžují hostingový server či jinak zneužívají hostingu (např. spamování), mohou být vyřazeny z provozu do doby vyřešení problému.

Vrácení peněz za hostingové služby je možné pouze při nedodržení dohodnuté technické specifikace nebo na základě oboustranné dohody.

Weby klientů, kteří neuhradili za služby a více než 30 dnů neodpovídají ani na jeden z pokusů o komunikaci (e-mail/mobil/sms), je možné zrušit bez náhrady. Faktury zůstávají platné a budou předány k vymáhání.

Platnost těchto obchodních a platebních podmínek je stanovena na dobu neurčitou, počínaje datem jejich zveřejnění na stránkách SCOTTI Media.

Objednávkou a následně úhradou nabízených služeb klient souhlasí s jejich zněním.